Novosti

smoke

Stručnoj javnosti prezentiran „Priručnik QA/QC pri vršenju monitoringa kvaliteta zraka“

U okviru projekta „IMPAQ - poboljšanje kvaliteta zraka i upravljanja kvalitetom zraka u BiH“, pripremljen je dokument pod nazivom „Priručnik za osiguranje i kontrolu kvaliteta pri vršenju monitoringa kvaliteta zraka“, koji će u budućnosti služiti kao vodič stručnjacima u mjerenju kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini kako bi dostigli domaće i ciljeve Evropske unije (EU) u monitoringu.  

Nazad

Vršenje monitoringa u BiH nije u potpunosti harmonizirano i provode ga različiti operateri u oba entiteta, kantonima i na općinskim nivoima. Kako bi pomogli svim operaterima u BiH, te osigurali pravilnu primjenu metoda monitoringa u skladu sa zakonodavstvom EU po pitanju kvaliteta zraka (Direktiva 2008/50/EC,“CAFE direktiva”), pripremljen je „Priručnik za osiguranje i kontrolu (QA/QC) pri vršenju monitorigna kvaliteta zraka“ (Priručnik QA/QC). Priručnik QA/QC su pripremili Federalni hidrometeorološki zavod i Hidrometeorološki zavod Republike Srpske u saradnji sa Referentnom laboratorijom za mjerenja kvaliteta zraka na Odjeljenju za nauku o životnoj sredini i analitičku hemiju Univerziteta u Štokholmu.

Priručnikom su definisani zahtjevi i procedure vezane za ispravno vršenje monitoringa kvaliteta zraka, od izbora mjernog mjesta, podjele odgovornosti, izbora mjernog instrumenta i načina instaliranja opreme do korištenja provjerenih metoda mjerenja za utvrđivanje nivoa koncentracija praćenih zagađujućih materija u zraku. Ovaj dokument predstavlja adaptaciju već postojećeg sličnog priručnika koji koriste mjeriteljske i referentne laboratorije u Skandinaviji i u Evropskoj uniji uopšte, prilagođen na specifičnosti uslova rada u Bosni i Hercegovini. Međutim, radi se tek o prvom izdanju i sam tekst će biti „živa“ materija koja će biti otvorena za sugestije iz dobre prakse mjeriteljskih laboratorija u našoj zemlji.

Prezentacija Priručnika QA/QC je upriličena početkom decembra putem online platforme za sve operatere koji vrše monitoring kvaliteta zraka u BiH, ali i za donosioce odluka kao i za naučnu zajednicu. Finalni dokument se može preuzeti sa

PriručnikПриручник

Na ovaj način završena je jedna od komponenti IMPAQ projekta koja se odnosila na razvijanje sveobuhvatnih i usklađenih referentnih laboratorijskih kapaciteta te obuku osoblja.