O projektu

smoke

Šta je IMPAQ projekat?

„IMPAQ - Poboljšanje kvaliteta zraka i upravljanja kvalitetom zraka u BiH“ je trogodišnji projekat kojeg je 2019. godine pokrenula i koordinira Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA - Swedish Environmental Protection Agency) uz finansijsku podršku Ambasade Švedske. Projekat se realizuje u saradnji sa Švedskom hidrometeorološkom službom (SHMI - Swedish Meteorological and Hydrological Institute), a uključene su i sve relevantne institucije iz Bosne i Hercegovine, te Federalni hidrometeorološki zavod i Republički hidrometeorološki zavod Republika Srpska.  

Projekat uključuje kratkoročna i dugoročna rješenja za poboljšanje kvaliteta zraka u BiH, kao što su:

  • stvaranje usklađenih inventara emisija,
  • uspostavljanje usklađenih kapaciteta za hosting podataka u entitetskim institucijama koji su u skladu s propisima o zaštiti kvaliteta zraka,
  • poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za arhiviranje podataka,
  • pružanje sveobuhvatnih i validnih podatka o kvalitetu zraka javnosti u realnom vremenu,
  • razvijanje sveobuhvatnih i usklađenih referentnih laboratorijskih kapaciteta i obuka osoblja,
  • provođenje aktivnosti poboljšanja kvaliteta zraka usmjerenih na održivu urbanu mobilnost, planiranje i regulaciju transporta,
  • angažovanje i obuka inspektora koji će nadgledati poštivanje zakona o kvaliteti zraka u industriji i drugim oblastima.

Šta je zrakubih.ba?

Zrakubih.ba je web stranica kreirana u okviru projekta IMPAQ s ciljem informisanja javnosti o kvalitetu zraka u Bosni i Hercegovini. Podaci o zagađenju se prikupljaju preko hidrometeoroloških zavoda iz određenih gradova u kojima su instalirane mjerne stanice za mjerenje zagađujućih materija u zraku. Podaci se automatski objavljuju sa mjernih stanica i nisu kontrolirani i validirani.

Zrakubih.ba izvještava o kvalitetu zraka uz pomoć indeksa kvaliteta zraka (IKZ), indeksa koji je kreiran da komunicira je li kvalitet zraka zdrav ili nezdrav, pa u skladu s tim čovjek može poduzeti određene korake da zaštiti svoje zdravlje.

Na ovoj web stranici se mogu pronaći i informacije o uticaju zagađenog zraka na zdravlje čovjeka, kako se ponašati kada je zrak nezdrav, te kako čovjek kao pojedinac može pomoći da se poboljša kvalitet zraka.