Inventar emisija

smoke

Bez inventara (registra, popisa) emisija teško je raditi praćenje kvaliteta zraka jer se ne zna pouzdano odakle dolazi zagađenje i u kojim koncentracijama.

Inventar predstavlja skup sistematizovanih informacija i podataka o izvorima zagađenja zraka, njihovim pravnim licima i zagađujućim materijama koje ispuštaju u zrak, te teritorijalnu raspodjelu emisija zagađujućih materija za više ili manje tipova izvora.

Za bolje razumijevanje strukture izvora na lokalnim nivoima BiH, u okviru IMPAQ projekta će biti provedene specifične studije raspodjele izvora zagađenja i sveobuhvatan popis emisija u 6 većih gradova Bosne i Hercegovine i to u saradnji sa nadležnim institucijama oba entiteta koje već rade na popisu emisija. Po završetku rezultati će biti dostupni javnosti, a nadležnim institucijama će biti od koristi ne samo za ocjenu stanja kvaliteta zraka, nego i za pripremu strategije očuvanja kvaliteta zraka.


Rezultati prve studije raspodjele izvora zagađenja